Otvorena pozicija – konsultant/ica za javne finansije

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u procesu monitoringa budžeta“ otvorena je pozicija konsultanta/konsultantice za javne finansije.


Angažovani konsultant/ica za upravljanje javnim finansijama treba da analizira budžetske politike na nivou kantona (deset kantona u Federaciji BiH), entiteta (budžetsku politiku Republike Srpske i Federacije BiH) i na nivou zajedničkih institucija BiH. U okviru svog angažmana konsultant/ica za upravljanje javnim finansijama treba da pruži detaljan uvid u trenutne procedure i uslove za planiranje budžeta, praćenje, usvajanja i izvršenja budžeta, proces donošenja odluka, izvještaje o budžetskoj potrošnji, aspekte političke kontrole kao i druga pitanja koja se odnose na fiskalnu transparentnost pomenutih nivoa vlasti u BiH. Shodno tome predmet analize će biti najmanje 13 budžetskih dokumentata (10 na nivou kantona, 2 na nivou entiteta i 1 na državnom nivou) koji se donesu tokom jedne godine.

Previđeni angažman je 25 konsultant dana. Više detalja o projektnom zadatku i načinu prijave možete pronaći u priloženom dokumentu