tržište rada

29.10.2012.

Upisna politika i sistem finansiranja visokog obrazovanja u BiH

Ključni nalazi studije koja se bavi analizom trenutnog sistema finansiranja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini ukazuju na to da je sistem visokog obrazovanja u BiH, pored svoje kompleksnosti, finansijski neefikasan.


20.03.2009.

Strukturna neravnoteža na tržištu rada u BiH

Kao osnovni uzroci nastale neravnoteže identifikovane su promjene u samoj ekonomskoj strukturi koje su izazvane prelaskom na tržišnu ekonomiju, privatizacijom i pojavom malih i srednjih preduzeća, dok sa druge strane, tržište rada institucionalno nije bilo spremno da odgovori na te promjene.