Publikacije

Analiza budžetske transparentnosti u BiH

28.03.2022.

Znate li da je Bosna i Hercegovina prema rezultatima posljednjeg globalnog istraživanja o otvorenosti budžeta (OBS Survey) svrstana u grupu zemalja sa najnižim stepenom budžetske transparentnosti u svijetu, rangirana je na 84. poziciji od ukupno 117 zemalja koje su obuhvaćene istraživanjem?

Ovako nizak stepen budžetske transparentnosti znači da javnost u BiH nema potreban uvid u to kako se upravlja javnim sredstvima. Drugim riječima, građani ne znaju da li se odluke o budžetima donose odgovorno i u ime javnog interesa a što za posljedicu ima nedostatak povjerenja u rad institucija i nezainteresovanost građana da učestvuju u donošenju odluka o budžetima, čak i u situacijama kada im na raspolaganju stoje formalni mehanizmi građanskog učešća.

Zbog čega je niska budžetska transparentnost stalna boljka svih nivoa vlasti u BiH tema je istraživanja koje je sprovedeno u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring budžeta“. Rezultati istraživanja, pretočeni u izvještaj pod nazivom „Analiza budžetskih politika i procesa u Bosni i Hercegovini sa aspekta budžetske transparentnosti“, pokazuju da je niska budžetska transparentost prvenstveno posljedica loših budžetskih politika, nepotpunog regulatornog okvira i uočenog niza manjkavosti u sprovođenju budžetskih procesa. Shodno tome, ovaj dokument daje prijedloge i preporuke za donosioce odluka i organizacije civilnog društva kako da svojim djelovanjem pomognu da se podigne, ne samo nivo budžetske transparentnosti, već i odgovornosti u upravljanju javnim sredstvima te podstakne veće učešće javnosti u donošenju odluka o budžetima. Kompletan dokument Analize budžetskih politika i procesa u Bosni i Hercegovini sa aspekta budžetske transparentnosti možete preuzeti ispod.