BiH bez kontrole budžeta

Na okruglom stolu koji je organizovao CIN sa partnerskim organizacijama GEA iz Banje Luke i „Futura“ iz Mostara razgovarano je o ulozi budžetskih inspektora kojih u BiH nema dovoljno za adekvatnu kontrolu trošenja javnog novca.

Bosna i Hercegovina (BiH) nema kapacitete za inspekcijski nadzor nad budžetom, zaključili su učesnici Okruglog stola „Rad budžetskih inspekcija u BiH – nesklad između očekivanja i realnih mogućnosti?“ koji je održan danas u Banjoj Luci.

Budžetska inspekcija bi trebala kontrolisati zakonitost trošenja javnog novca. Međutim, analiza koju je uradio Centar za istraživanja i studije – GEA iz Banje Luke pokazuje da budžetska inspekcija u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu nema dovoljno razvijene ni materijalno-tehničke ni ljudske kapacitete kako bi njen rad mogao imati adekvatan rezultat.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici: ureda za reviziju, institucija sa različitih nivoa vlasti u BiH, poreskih uprava, međunarodnih organizacija i civilnog društva koji su tokom diskusije isticali važnost postojanja budžetske inspekcije.

Budžetska inspektorica Besima Midžić iz Unsko-sanskog kantona je rekla da je njihova uloga zanemarena u sistemu. „Kroz sistematizaciju se mora organizirati da mi imamo svoj sektor budžetske inspekcije sa većim brojem inspektora“, rekla je Midžić i dodala da ona sama pokriva šest hiljada budžetskih korisnika.

„Ono što je najvažnije je da je uloga budžetskog inspektora zanemarena. Ona je nametnuta, morali su kantoni imati budžetske inspektore, i tek kad su se pokazali rezultati i efekti budžetskog inspektora, onda smo mi postali teret vlasti kantona jer niko ne želi nikakvu kontrolu“, rekla je Midžić.

Problem nedovoljnog broja budžetskih inspektora predstavlja usko grlo u smislu kapaciteta za praćenje svih budžetskih procesa i pravovremeno otklanjanje problema, komentarisao je programski direktor GEA-e Ognjen Đukić. On je autor dokumenta „Budžetska inspekcija u BiH u rascjepu očekivanja i realnih mogućnosti“ koji je predstavljen učesnicima.

Jedan od osnovnih zaključaka ovog istraživanja je i da je rad budžetskih inspekcija u BiH netransparentan te da je neophodno ustanoviti praksu redovne izrade i objavljivanja godišnjih izvještaja o radu budžetske inspekcije radi informisanja javnosti.

„Osnovne informacije o njihovom radu i rezultatima nisu javno dostupne, a bilo ih je teško pribaviti čak i putem formalnih zahtjeva i kroz direktno obraćanje predstavnicima nadležnih institucija“, rekao je Đukić

Vladislav Jakovljević, predsjednik GEA-e, kaže da je pored većeg broj inspektora, konkretnijih planova rada i izvještaja o izvršenju planova rada neophodno i detaljnije propisati specifične aspekte rada budžetske inspekcije kako bi se povećala nezavisnost, transparentnost i profesionalnost inspektora.

„Javnost, a time i organizacije civilnog društva, mogu značajno da unaprijede svoje znanje i zagovaranje za izmjenu uočenih nepravilnosti na osnovu izvještaja budžetskih inspekcija koje se često zanemaruju“, istakla je Leila Bičakčić, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo (CIN).

Okrugli sto je još jedna u nizu aktivnosti koju je organizovao CIN sa partnerskim organizacijama „Futura“ iz Mostara i Centar za istraživanja i studije – GEA iz Banje Luke u okviru projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring javnih budžeta.

Cilj projekta je doprinijeti borbi protiv korupcije kroz podizanje nivoa fiskalne i budžetske transparentnosti aktivnim uključivanjem civilnog društva. Projekat finansira Evropska unija, The Balkan Trust for Democracy i German Marshall Fund.