Kakav stav kandidati za gradonačelnika imaju prema novoj budžetskoj politici Grada Banjaluka?

GEA je tokom jula i avgusta mjeseca sprovela predizborne konsultacije sa kandidatima za gradonačelnika na temu buduće budžetske politike Grada Banjaluka.
Ove konsultacije su imale za cilj otvoriti dijalog o neophodnim promjenama budžetske politike Grada u narednom periodu i usmjeriti kampanju kandidata na realne probleme u funkcionisanju gradske administracije. Imajući u vidu činjenicu da budžet predstavlja ogledalo javnih politika i direktan odgovor na potrebe građana za javnim uslugama, smatrali smo da je početak predizborne kampanje pravi period za iniciranje rasprave na ovu temu. Pored toga, priprema i usvajanje budžeta za 2017. godinu jedan je od prvih poslova buduće gradske administracije s novim gradonačelnikom na čelu. Zbog toga je GEA svim kandidatima ponudila da svojim potpisom podrže inicijativu za novu budžetsku politiku koja počiva na tri osnovna elementa:

  1. Obezbijediti potpunu transparentnost Gradske uprave i budžetskog procesa. To podrazumijeva objavljivanje podataka o broju zaposlenih u Gradskoj upravi i svim budžetskim korisnicima, objavljivanje narativnih obrazloženja budžeta Grada i izvještaja o izvršenju budžeta Grada, uvođenje prakse izrade „budžeta za građane“ kao pratećeg dokumenta budžetskog procesa koji bi bio jednostavan i razumljiv za građane, prelazak na sistem programskog budžetiranja koji obezbjeđuje uspostavljanje direktne veze između svake budžetske stavke i utvrđenih rezultata
  2. Podstaći uključenost građana Banjaluke u proces planiranja budžeta tako što će se definisati i usvojiti jasni kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje program javnih rasprava (uključujući broj mjesnih zajednica i njihov izbor) i ocjenjuje njihova uspješnost, svake godine uraditi evaluaciju uspješnosti provedenog programa javnih rasprava i tu evaluaciju učiniti javno dostupnom, uvesti krug „ranih“ javnih rasprava koje bi se provodile prije utvrđivanja nacrta budžeta, prilikom provođenja javnih rasprava o budžetu u mjesnim zajednicama prezentovati iznose planiranih ulaganja i projekte koji se planiraju realizovati po svakoj mjesnoj zajednici u toku budžetske godine, u svakoj mjesnoj zajednici na teritoriji Grada osigurati građanima dostupnost relevantnih budžetskih dokumenata.
  3. Redefinisati rashodovnu strukturu budžeta u skladu sa razvojnim potrebama grada Banjaluke. U narednom četverogodišnjem periodu svesti učešće izdataka za lična primanja u ukupnim izdacima budžeta Grada na nivo iz 2007. godine (ili niže) i uskladiti broj zaposlenih u Gradskoj upravi i budžetskim korisnicima Grada sa međunarodnim standardima u toj oblasti, a tako oslobođena sredstva iskoristiti za povećanje izdataka za investicije.

O neadekvatnoj budžetskoj strukturi i budžetskoj politici Grada je GEA pisala u više navrata a našu posljednju objavu „Usvojen budžet Grada Banjaluka za 2016. godinu – stari problemi ostaju“ možete pronaći ovdje.

Kako su kandidati reagovali? (azbučni redoslijed kandidata na bazi imena)

  • G. Dragan Čavić je na održanom sastanku usmeno podržao inicijativu. Njegov izborni štab je dostavio dopis u kojem je navedeno da će spisak prijedloga biti implementiran u njihovom programu.
  • G. Duško Tadić je primio poziv sa tekstom inicijative. U usmenom ili pismenom obliku nije podržao inicijativu.
  • G. Igor Radojičić je na održanom sastanku usmeno podržao inicijativu. U pismenom obliku nije podržao inicijativu.
  • G. Stojan Župljanin je kroz telefonski razgovor podržao inicijativu. Dostavio je potpisan tekst inicijative.