Zeleni poslovi – prilika za BIH

Kategorija “zelenih poslova” se može posmatrati kao jedna od novih perspektiva i mogućnosti u kojima bi BiH mogla ostvariti značajan napredak.

Širok je raspon oblasti sa značajnim mogućnostima za razvoj strategije zelenog zapošljavanja a sektori poljoprivrede i šumarstva svakako su jedni od najinteresantnijih.

Smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu kroz otvaranje ekoloških radnih mjesta je, u gotovo svim razvijenim ekonomijama, već uveliko postavljeno kao prioritetni razvojni pravac. Gdje se stiglo u BiH po tom pitanju i koje korake je potrebno poduzeti kako bi se što bolje iskoristili raspoloživi potencijali zelenog zapošljavanja, tema je okruglog stola pod nazivom “Zeleni poslovi u poljoprivredi i šumarstvu – šanse i izazovi za Bosnu i Hercegovinu” koji je organizovala GEA – Centar za istraživanja i studije  u sklopu projekta “Povećanje zapošljavanja kroz stvaranje ekoloških poslova i očuvanje biodiverziteta”, a koji je finansiran od strane Evropske unije.

Organizovanje ovog događaja imalo je za cilj promovisati aktivan dijalog svih ključnih aktera kako bi se došlo do prijedloga i mogućih rješenja koji će doprinijeti održivom razvoju, stvaranju novih radnih mjesta uz istovremeno očuvanje životne sredine.

Više o mogućnostima za zeleno zapošljavanje u sektorima poljoprivrede i šumarstva u BiH možete pronaći u istraživanju i studiji koja je rađena na tu temu.