Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje budžeta

Centar za istraživanja i studije – GEA otpočeo je sa implementacijom novog projekta. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje budžeta je projekat finansiran od strane EU koji se realizuje u saradnji sa organizacijama CIN (Centar za istraživačko novinarstvo) i Futura iz Mostara.

Opšti cilj ovog projekta je doprinijeti borbi protiv korupcije kroz podizanje nivoa fiskalne transparentnosti aktivnim uključivanjem civilnog sektora. Specifični ciljevi projekta su da:

  • Unaprijedi institucionalni i normativni okvir u cilju veće fiskalne transparentnosti i odgovornosti javnih institucija
  • Osnaži kapacitete organizacija civilnog društva da aktivno sudjeluju u borbi protiv korupcije u BiH i da prate i izvještavaju o fiskalnoj transparentnosti i odgovornosti javnih institucija
  • Promoviđe saradnju i koordinaciju između različitih aktera – vlade, privatnog i civilnog sektora u BiH po pitanjima fiskalne transparentnosti s ciljem zajedničke borbe protiv korupcije.

Predviđeni period implementacije projekta je 36 mjeseci