Analiza inicijative za smanjenje stope doprinosa u Republici Srpskoj

Ova analiza ima za cilj informisati javnu raspravu o inicijativi Vlade Republike Srpske za smanjenje oporezivanja rada u visini od 1,4% bruto plate. Ta inicijativa je ugrađena u Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima kojeg je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 04. marta 2015. godine i uputila na javnu raspravu.Navedenim nacrtom zakona predviđeno je smanjenje ukupne stope doprinosa na platu za 1,4 procentna poena (i to stope zdravstvenog osiguranja za 1 p.p., stope doprinosa za dječiju zaštitu za 0,1 p.p. i stope za osiguranje od nezaposlenosti za 0,3 p.p.). Time se ukupno poresko opterećenje rada snižava na 36,9% u odnosu na bruto platu. U obrazloženju Vlada Republike Srpske navodi da je ovom smanjenju oporezivanja rada pristupila sa ciljem „kreiranja optimalnog poreskog opterećenja te davanja podrške očekivanom privrednom rastu, povećanju zaposlenosti i ekonomskom razvoju Republike“.

Da li se ovim potezom zaista kreira optimalno poresko opterećenje rada i u kojoj mjeri on može doprinijeti privrednom rastu i povećanju zaposlenosti?

Analizu možete preuzeti ovdje.