Uspješno okončan projekat “Izvještaj o postojećim načinima utvrđivanja plata poslanika i delegata u parlamentarnim tijelima BiH uz prijedlog uspostavljanja dugoročno održivog modela”

Centar za istraživanja i studije GEA je u periodu od 1. 12. 2009. do 31. 5. 2010. godine uspješno realizovao projekat „Izvještaj o postojećim načinima utvrđivanja plata poslanika i delegata u parlamentarnim tijelima BiH uz prijedlog uspostavljanja dugoročno održivog modela”, podržan od strane Centara civilnih inicijativa (CCI) u okviru programa Parterskog građanskog zastupanja CAPP II.

Između ostalog, ovim projektom je:

–  urađena analiza postojećeg modela utvrđivanja plata članovima parlamenata u EU i zemljama Balkana i poređenje sa modelima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, kao i sa modelom na nivou Parlamentarne skupštine BiH;

–  predložen novi modela utvrđivanja plata kojim bi se uklonili negativni aspekti postojećeg modela i kojim bi se povećala transparentnost i efikasnost cijelog procesa;

–  provedeno javno zagovaranje novog modela u medijima i zagovaranje u skupštinama na nivou entiteta i na državnom nivou;

–  održane tri prezentacije predloženog modela utvrđivanja poslaničkih plata za ovlaštena tijela u okviru entitetskih parlamenata i Parlamentarne skupštine BiH.

U okviru provedenog istraživanja i pripreme izvještaja analizirano preko 20 modela utvrđivanja plata skupštinskih poslanika u 20 zemalja EU i Balkana. U skladu s tim, izvještaj sadrži komparativnu analizu modela u BiH i regionu.

Kompletan Izvještaj možete preuzeti ovdje.