Početak implementacije projekta E-LOKAL

Centar za istraživanje i studije GEA započeo je implementaciju projekta “E-LOKAL Unapređenje administrativnih e-usluga na lokalnom nivou”. Projekat se sprovodi u okviru regionalnog Projekta osnaživanja civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu – WeBER 2.0, koji finansira Evropska unija (više informacija na https://www.par-monitor.org/ )

Cilj projekta E-LOKAL je utvrditi stepen razvijenosti digitalnih administrativnih usluga u 4 jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini i mogućnosti za njihovo unapređenje i proširenje. Aktivnosti projekta su podijeljene u dvije grupe: monitoring rada lokalnih vlasti i analiza prikupljenih podataka u svrhu izrade monitoring izvještaja; i konsultacije sa građanima i organizacijama civilnog društva koje će omogućiti prikupljanje relevantnih informacija od građana, ali i ojačati njihove kapacitete da djeluju kao faktor promjene i potražnje u kontekstu reforme javnih usluga.

U okviru projekta Centar za istraživanje i studije GEA  će podržati online kampanju za građane/ke  na platformi MOJAUPRAVA https://www.mojauprava.ba/ Platforma služi da omogući građanima da prate i ocjenjuju rad javne uprave, te podijele svoja iskustva koja će biti uzeta u obzir kroz projekat WeBER 2.0 prilikom formiranja preporuka koje će biti podijeljene sa donosiocima odluka sa zahtjevom za reforme u oblastima koje najviše muče građane.

Prati(mo) svoju reformu! #EU_WeBER