Publikacije

Upisna politika i sistem finansiranja visokog obrazovanja u BiH

29.10.2012.
Download

Ključni nalazi studije koja se bavi analizom trenutnog sistema finansiranja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini ukazuju na to da je sistem visokog obrazovanja u BiH, pored svoje kompleksnosti, finansijski neefikasan.

Tržište rada traži hitnu promjenu upisne politike i sistema finansiranja visokog obrazovanja u BiH. 

Izdvajanja za visoko obrazovanje ne donose značajne rezultate ni u naučno-istraživačkom dijelu ni u edukaciji kadrova potrebnih na tržištu rada. Dodjela budžetskih sredstava visokoškolskim ustanovama vrši se na osnovu zatečenog i naslijeđenog stanja, pri čemu ključnu i jedinu ulogu igraju kadrovski i prostorni kapaciteti.

Pored toga, trenutna upisna politika u BiH ne vodi se potrebama tržišta rada, nije zasnovana na analitičkom planiranju potreba za kadrovima u narednom periodu i proizvodi debalans broja kvalifikacija koje izlaze na tržište rada i onih koje tržište rada treba. Ovakva politika kreira nove kadrove čija je uloga da popunjavaju mjesta u evidencijama zavoda za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

Nina Branković, stručna konsultantica za analizu javnih politika, u ovoj studiji predstavlja postojeće modele i trendove finansiranja i ulaganja u sistem visokog obrazovanja u EU i regiji zapadnog Balkana, kao i pregled sistema finansiranja obrazovnih sistema u svijetu. Urađena je i komparativna analiza zemalja sličnih BiH u cilju iznalaženja preporuka i potencijalnih rješenja za BiH. Studija nudi i komparativni presjek stanja na tržištu rada i njegovu vezu sa načinom kreiranja upisnih politika u okviru visokoobrazovnih institucija u BiH.

Na bazi urađene analize, studija nudi preporuke za uvođenje novih mjera i izmjenu postojeće upisne politike jer je jedan od glavnih zaključaka studije taj da se upisna politika u BiH uopšte ne vodi stvarnim potrebama tržišta rada, čime se nezaposlenost dodatno povećava, a mladi, kao najveći resurs jedne države, i dalje predstavljaju najbrojniju populaciju na evidenciji biroa za zapošljavanje.