Projekti

Izvještaj o postojećim načinima utvrđivanja plata poslanika i delegata u parlamentarnim tijelima BiH uz prijedlog uspostavljanja dugoročno održivog modela

Period 1. decembar 2009. – 31. maj 2010.
Učesnici Vodeći aplikant:
Centri civilnih inicijativa
Implementator:Centar za istraživanja i studije GEA
Donator  usaidAmerička agencija za međunarodni razvoj

Opšti cilj

Doprinijeti stvaranju sistema koji će osigurati odgovorno i racionalno trošenje javnih sredstava u Bosni i Hercegovini.

Specifični ciljevi

 • Proizvesti izvještaj koji će sadržavati: uporedni pregled trenutne visine plata poslanika i delegata u BiH sa platama njihovih kolega u drugim zemljama, upoređujući ih sa odgovarajućim indikatorima razvijenosti kao što su prosječna plata u privatnom sektoru, prosječna plata u javnom sektoru i bruto domaći proizvod po glavi stanovnika; sveoubuhvatan pregled modela utvrđivanja plata poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske; analizu praksi i modela utvrđivanja plata parlamentarnih prestavnika u razvijenim evropskim demokratijama.
 • Na bazi analize iznad, u formi prijedloga izraditi sistemsko rješenje za utvrđivanje plata poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske koje bi osiguralo postojanje pravičnosti i racionalnosti u ovoj oblasti.
 • Informisati javnost o rezultatima projekta. Diseminacija nalaza će biti formulisana kroz upoznavanje relevantnih donosilaca odluka na ova tri nivoa.

Ciljne grupe

 • donosioci odluka na nivou entiteta i na državnom nivou (Predsjednici Skupština, članovi zakonodavnih odbora, članovi administrativnih komisija),
 • novinari i stručna javnost
 • sektor civilnog društva

Ostvareni rezultati

 • urađena analiza preko 20 postojećih modela utvrđivanja plata članovima parlamenata u EU i zemljama Balkana i poređenje sa modelima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, kao i sa modelom na nivou Parlamentarne skupštine BiH;
 • predložen novi model utvrđivanja plata kojim bi se uklonili negativni aspekti postojećeg modela i kojim bi se povećala transparentnost i efikasnost cijelog procesa;
 • provedeno javno zagovaranje novog modela u medijima i zagovaranje u skupštinama na nivou entiteta i na državnom nivou;
 • održane 3 prezentacije predloženog modela utvrđivanja poslaničkih plata za ovlaštena tijela u okviru entitetskih parlamenata i Parlamentarne skupštine BiH.

Definisane su sljedeće preporuke koje su, između ostalog, bazirane i na dobrim praksama parlamenata evropskih zemalja:

 • Plate i naknade poslanika i delegata zakonski regulisati uključivanjem ovog pitanja u zakone koji regulišu plate u institucijama vlasti entiteta i BiH
 • Utvrditi visinu plata poslanika i delagata u iznosu ne većem od tri prosječne plate u entitetu/zemlji
 • Ukinuti surogate plate – mjesečni paušal (PSBiH i PFBiH) i naknade za rad u komisijama i odborima
 • Ukinuti uvećanja plata za predsjednike i zamjenike klubova
 • Izjednačiti visinu primanja za sve poslanike i delegate bez obzira na njihov radno-pravni status
 • Uvesti finansijski penal za neopravdano izostajanje sa sjednica parlamenata ili radnih tijela
 • Na zvaničnim internet prezentacijama parlamenata postaviti sve relevantne informacije koje se tiču primanja poslanika i delegata.