Projekti

Procjena kapaciteta foruma za bezbjednost građana – IOM

U sklopu programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) koji je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) – Kancelarija za tranzicijske inicijative, a implementira ga Međunarodna organizacija za migracije (IOM), BHRI sprovodi i procjenu kapaciteta lokalnih zajednica u adresiranju i smanjenju različitih oblika nasilja, naročito povezanih sa radikalizacijom i nasilnim ekstremizmom. Cilj procjene kapaciteta je da identifikuju dobre prakse, ali i nedostaci u kapacitetima i da se pomogne u definisanju mogućih oblika podrške BHRI programa lokalnim zajednicama u budućnosti.
BHRI je angažovao Centar za istraživanje i studije “Gea” iz Banje Luke za procjenu kapaciteta foruma za bezbjednost građana ili drugih sličnih tijela na nivou jedinica lokalne samouprave, koja su prepoznata kao jedan od bitnih faktora na lokalnom nivou koji imaju ili mogu imati značajnu ulogu u prevenciji i ranom odgovoru na nasilni ekstremizam.
Odabrane jedinice lokalne samouprave u kojima se sprovodi analiza: Banja Luka, Prijedor, Foča, Zvornik.
Istraživački tim Centra za istraživanje i studije „Gea“: Aleksandar Živanović, koordinator projekta, Elmedin Muratbegović, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i bezbjednosne studije u Sarajevu, Marko Martić, član istraživačkog tima za oblast građanskog učešća i Ognjen Đukić, član istraživačkog tima za metodologiju evaluacije i procjene kapaciteta.

Istraživanje je u periodu decembar 2018 – april 2019. godine sprovedeno u tri faze:

  1. Inicijalni sastanci sa gradonačelnicima/načelnicima jedinica lokalne samouprave i/ili rukovodiocima foruma za bezbjednost građana i razvoj metodlogije istraživanja
  2. Sprovođenje procjene
  3. Analiza podataka, priprema i usaglašavanje izvještaja

Na osnovu sprovedenog istraživanja pripremljen je Izvještaj sa preporukama i predstavljen gradonačelnicima/načelnicima, predsjednicima skupština gradova i opština i rukovodiocima foruma ili cjelokupnom forumu, tamo gdje je za to postojala spremnost.