Publikacije

Izvještaj o trenutnoj praksi utvrđivanja plata poslanika i delegata u parlamentarnim tijelima BiH sa prijedlogom za uspostavljanje dugoročno održivog modela

03.03.2010.
Download

Izvještaj o trenutnoj praksi utvrđivanja plata poslanika i delegata u parlamentarnim tijelima BiH sa prijedlogom za uspostavljanje dugoročno održivog modela predstavlja studiju koja ima za cilj doprinijeti stvaranju sistema koji će osigurati odgovorno i racionalno trošenje javnih sredstava u Bosni i Hercegovini. Izvještaj je adresirao slabosti postojećih modela utvrđivanja plata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske i ponudio konkretne preporuke za dostizanje boljih i dugoročno održivih rješenja.

Uočeni nedostaci aktuelnih modela za utvrđivanje plata u sva tri posmatrana parlamenta ukazuju na potrebu hitne reforme postojećih načina određivanja plata domaćih parlamentaraca, u cilju dobijanja efikasnijeg, fiskalno odgovornog i dugoročno održivog sistema.

U skladu s tim, definisane su sljedeće preporuke koje su, između ostalog, bazirane i na dobrim praksama parlamenata evropskih zemalja:

  • Plate i naknade poslanika i delegata zakonski regulisati uključivanjem ovog pitanja u zakone koji regulišu plate u institucijama vlasti entiteta i BiH
  • Utvrditi visinu plata poslanika i delagata u iznosu ne većem od tri prosječne plate u entitetu/zemlji
  • Ukinuti surogate plate – mjesečni paušal (PSBiH i PFBiH) i naknade za rad u komisijama i odborima
  • Ukinuti uvećanja plata za predsjednike i zamjenike klubova
  • Izjednačiti visinu primanja za sve poslanike i delegate bez obzira na njihov radno-pravni status
  • Uvesti finansijski penal za neopravdano izostajanje sa sjednica parlamenata ili radnih tijela
  • Na zvaničnim internet prezentacijama parlamenata postaviti sve relevantne informacije koje se tiču primanja poslanika i delegata.