Projekti

Evropski mostovi saradnje u cilju podizanja bezbjednosti i zaštite radnika na radu – ECBOHS

Period 1. decembar 2010. – 30. novembar 2012.
Učesnici Vodeći aplikant:
MESS
Asocijacija poslodavaca u metalnoj industriji Turske
Regionalni partner za BiH – RS:
GEA
Centar za istraživanja i studije
Donator
Evropska komisija

Opšti cilj

Glavni cilj projekta je bilo jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i razvijanje dugoročne saradnje između ciljanih organizacija (organizacije radnika/poslodavaca, NVO) u zemljama zapadnog Balkana, Hrvatskoj i Turskoj, kao i njihovih partnera u EU i lokalnim/državnim organima vlasti.

Specifični ciljevi

 • upoznavanje organizacija radnika i poslodavaca u ciljanim zemljama sa dijelovima acquis communautaire vezanim za zdravlje i zaštitu na radu i razmjena iskustava i dobrih praksi o njihovoj efikasnoj primjeni u cilju lakše integracije jedinstvenog tržišta
 • jačanje kapaciteta za efikasnu primjenu acquis communautaire na nivou kompanija, sektora i lokalno
 • jačanje kapaciteta i sposobnosti organizacija radnika i poslodavaca za adekvatno zagovaranje interesa njihovih članova prema državnim vlastima i za kvalitetnije pružanje usluga svom članstvu
 • stvaranje rezultata u vidu poboljšanih nacionalnih i međunarodnih mreža, bliže saradnje sa članicama EU27.

Ciljne grupe

 • organizacije radnika i poslodavaca i relevantni OCDi iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, BJR Makedonije, Kosova pod administracijom UNSCR, Crne Gore, Srbije i Turske
 • podružnice/lokalna predstavništva gorepomenutih organizacija
 • predstavnici kompanija i radnika koji će uzeti učešće u seminarima
 • predstavnici lokalne i državne vlasti
 • inspektori rada

Očekivani/ostvareni rezultati

Rezultati aktivnosti koje je kao regionalni partner za RS sprovela GEA:

 • održana konferencija na temu: „Zaštita i zdravlje na radu u Republici Srpskoj – trenutno stanje i izazovi na putu za EU“. Konferencija, organizovana u saradnji sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite RS je okupila ključne aktere u domenu zdravlja i zaštite na radu s ciljem da se podstakne dijalog o najznačajnijim pitanjima iz ove oblasti.
 • okrugli sto pod nazivom “Procjena rizika u oblasti zdravlja i zaštite na radu”. Okrugli sto je organizovan u saradnji sa Ministarstvom rada RS, a vođen od strane finskih stručnjaka koji su prisutne upoznali sa praksama procjene rizika na radnom mjestu u Finskoj, strategijom zadravlja i zaštite na radu i vezanim politikama EU, pozitivnim ekonomskim uticajima ulaganja u ZZNR i praktičnim primjerima dobrih praksi ulaganja u ZZNR u Finskoj.
 • prateći seminar pod nazivom “Praktična demonstracija alata procjene rizika”. I ovaj događaj je organizovan u saradnji sa Ministarstvom rada RS i Republičkim inspektoratom RS. Seminaru su prisustvovali predstavnici organizacija ovlaštenih za procjenu rizika u oblasti ZZNR, predstavnici poslodavaca, inspekcija i sindikata.
 • predstavnici Centra za istraživanja i studije GEA, zajedno sa predstavnicima Ministarstva rada RS, učestvovali su na Forumu o zdravlju i zaštiti na radu u zemljama zapadnog Balkana i Turske, koji je održan u Ankari (Turska). Forumu su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija u projektu, visoki zvaničnici iz oblasti rada i ZZNR te predstavnici radnika i poslodavaca iz Turske.