Усвојен буџет Града Бања Лука за 2016. годину – стари проблеми остају

Буџет Града за 2016. годину је усвојен 15.децембра у вриједности од 128.270.000 КМ. Увидом у буџет и процес његовог доношења може се видјети да су двије групе проблема на које ГЕА указује већ више година пренешене и у наредни период те да није направљен помак у правцу њиховог рјешавања.Ови проблеми су:

  • Превисоко оптерећење буџета администрацијом које се огледа у енормним издавањима за лична примања као највећом буџетском ставком.
  • Ниска транспарентност инизак степен укључивања грађана Бања Луке у процес планирања буџета.

 

Превисоко оптерећење буџета администрацијом

Лична примања који ће се плаћати из буџета Града у 2016. години су повећана у односу на претходну годину и износе 37 милиона КМ. Образложење Градске управе за ово повећање је обавеза финансирања минулог рада и пријем нових радника у два нова вртића. Међутим, ако упоредимо буџет Града из 2016. године са буџетом из 2007. године, можемо видјети да су се расходи за лична примања у том периоду повећали за читавих 12,8 милиона КМ и тако постали највећа ставка у буџету. Не треба заборавити да се ово се десило у  периоду у којем се укупан буџет Града смањио за 16,2 милиона.

Није тешко закључити да су се морале направити велике уштеде на неким другим ставкама. Гдје су направљене највеће уштеде? То су без сумње издаци за инвестиције и одржавање, који су мањи за читавих 38,4 милиона КМ у односу на 2007. годину. Након усвајања Нацрта буџета за 2016. годину, градоначелник Слободан Гаврановићје изјавио: „Желимо да у буџету буду доминантни привреда и стварање повољног пословног амбијента…“ Наведени подаци указују на то да ова жеља још није испуњена.

Вриједности најзначајнијих ставки буџета Града Бања Лука (2007. и 2016. година)

2007 2016   2007 2016
У милионима КМ    Структура у %
           
Лична примања 24,0 37,0 16,6% 28,8%
Роба и услуге 40,5 25,6 28,0% 19,9%
Субвенције, грантови и дознаке 16,6 19,4 11,5% 15,1%
Отплата дугова 0,9 18,1 0,6% 14,1%
Инвестиције и одржавање 59,1 20,7 40,9% 16,2%
Остало 3,4 7,5 2,4% 5,8%
Укупна буџетска потрошња 144,5 128,3   100,0% 100,0%

Наше раније објаве у којима указујемо на проблематичност структуре градског буџета можете пронаћи овдје и овдје.

 

Ниска транспарентност и низак степен укључивања грађана Бања Луке у процес планирања буџета

Колико укупно лица прима плату из буџета Града Бања Лука?

Ово је питање које смо у више наврата постављали Градској управи, али до сада нисмо успјели добити одговор. Почетком 2014. године смо поднијели захтјев за подацима о броју лица запослених у у свим буџетским корисницима Града. Након тога смо поднијели још четири захтјева, али тражене податке нисмо добили, што је у супротности са важећим Законом о слободи приступа информацијама. Очигледно је да се овдје ради о проблему нетранспарентности, који је неопходно адресирати и исправити. Мало детаљнији опис овог конкретног проблема се може пронаћи овдје.

Начин на који се проводе јавне расправе о нацрту и приједлогу буџета Града указују на одсуство истинске жеље градских власти да се у значајнијој мјери подстакне укљученост грађана током планирања и припреме буџета. Иако постоји декларативно опредјељење органа управе да се кроз комуникацију с јавношћу дође до што квалитетнијег буџетског документа, бројни су недостаци у тренутној пракси који говоре супротно. ГЕА је 2013. године спровела анализу процеса и усвајања буџета Града Бања Лука и неки од налаза су приказани у доњој табели:

0,2% регистрованих бирача Града учествовало у јавној расправи о Нацрту буџета за 2012. годину.
2 дана су на располагању имали грађани да се упознају са садржајем Нацрта буџета прије одржавања прве јавне расправе.
4 дана је укупно трајало провођење јавних расправа по мјесним заједницама.
У 5 мјесних заједница су одржане јавне расправе од укупно 57.
2 грађанина су доставила своје писане захтјеве/иницијативе Граду у току трајања јавних расправа.
13 дана је каснило усвајање Приједлога буџета у односу на законом прописани рок.
0 извјештаја о извршењу буџета Града је објављено на интернет страници Града.

Комплетну анализу је могуће пронаћи овдје.

Подаци које смо успјели скупити о јавној расправи о Нацрту буџета Града за 2016. годину показују да се ништа битније није промијенило:

  • 2 дана су на располагању имали грађани да се упознају са садржајем Нацрта буџета (то је период од усвајања Нацрта буџета до одржавања прве јавне расправе што указује на врло кратак временски простор да се грађани уопште информишу о одржавању самих јавних расправа);
  • 6 дана је укупно трајало провођење јавних расправа по мјесним заједницама;
  • У 3 мјесне заједнице и Банском двору су одржане јавне расправе о Нацрту буџета.

Фотографија преузета са: www.banjaluka.rs.ba