Публикације

Анализа буџета и буџетске политике града Бање Луке

05.11.2013.
Download

Резултати анализе буџетске политике и буџета града Бањалука за 2012. годину указују на одсуство истинске жеље градских власти да се у значајнијој мјери подстакне укљученост грађана током планирања и припреме буџета.
Иако постоји декларативно опредјељење органа управе да се кроз комуникацију с јавношћу дође до што квалитетнијег буџетског документа, бројни су недостаци у тренутној пракси, који говоре супротно. Канали двосмјерне комуникације с грађанима не користе се у довољној мјери а јавне расправе у мјесним заједницама, као основни вид директне комуникације са становништвом током буџетског процеса, не дају жељене резултате с аспекта грађанске укључености. Наиме, ови догађаји су слабо посјећени, трају кратко и организују се само у мањем броју мјесних заједница. Што је још важније, презентација садржаја буџетског документа није прилагођена специфичним захтјевима грађана мјесне заједнице у којој се јавна расправа одржава, већ напротив, буџет се презентује у општој форми што додатно дестимулише грађанску партиципативност.

Када се говори о информисаности, чак ни основни документи као што су Извјештај о извршењу буџета Града или Извјештај о проведеном Програму јавних расправа нису доступни за ширу јавност и не објављују се на званичном wеб порталу Града. Информације доступне грађанима током планирања и реализације буџета су на ниском нивоу и не обезбјеђују потребан ниво њихове информисаности како би могли квалитетно учествовати у буџетском процесу. С друге стране, дио одговорности за неактивност у процесу креирања буџета Града сносе и сами грађани. Ријетке су иницијативе и приједлози упућени с њихове стране када је припрема буџета у питању па се стиче утисак да су недовољно заинтересовани за рјешавање проблема у оквиру својих мјесних заједница. Генерална је оцјена да код грађана још увијек није изграђена свијест о улози и значају њиховог учешћа у доношењу одлука о битним питањима за развој Града, укључујући ту и планирање градског буџета. Сходно томе, уважавајући резултате проведеног истраживања и анализе, овај документ даје низ општих и појединачних препорука које имају за циљ унаприједити буџетску политику града Бањалуке и дати конкретне одговоре на уочени проблем недовољне партиципације грађана у буџетском процесу.