Публикације

Анализа оствареног напретка у реализацији Стратегије запошљавања РС

05.12.2013.
Download

Стратегија запошљавања Републике Српске 2011-2015. година, представља први средњорочни плански и стратешки документ којим се утврђују основе за развој и подстицање запошљавања у Републици Српској. Сликовито речено, Народна скупштина Републике Српске је на сједници одржаној 24. марта 2011. године дала зелено свјетло Влади РС да примијени „терапију“ прописану стартешким планом како би дјеловала на огромну незапосленост као горући друштвено-економски проблем.Имајући у виду да је више од двије и по године прошло од почетка реализације најважнијег стратешког документа за тржиште рада у Републици Српској, Центар за истраживања и студије – ГЕА, као think tank организација која се бави јавним политикама у области рада и запошљавања, урадила је кратку анализу оствареног напретка у достизању зацртаних стратешких циљева.

Стратегија запошљавања Републике Српске 2011-2015 почива на 5 стратешких циљева а то су:

 • Стимулисање економског раста, запошљавања и повећање квалитета посла;
 • Повећање продуктивности рада и квалитета рада кроз развој људских потенцијала;
 • Успостављање равнотеже између понуде и потражње запослења;
 • Повећање укључености на тржиште рада спречавањем дуготрајне незапослености, неактивности, друштвене искључености и сиромаштва радно способног становништва, нарочито група које су у неповољном положају.
 • Проширење институционалних капацитета и развој дијалога међу актерима у области
  запошљавања.

Премда је за сваки од пет стратешких циљева наведен низ квантитативних и квалитативних индикатора, као основ за праћење успјешности у реализацији стратешког и пратећих акционих планова постављени су сљедећи мјерљиви циљеви:

 • раст свеукупне стопе запослености, на крају планског периода за 8 процентних поена (са 47% у 2009. години на 55% у 2015. години),
 • раст запослености жена и запослености старијих лица за 8 процентних поена (са 38% у 2009. години на 46% у 2015. години код запослености жена),
 • смањење стопе незапослености за 2,5 процентних поена
 • смањење дуготрајне незапослености са 68% забиљежених у 2009. години на 55% у 2015. години,
 • смањење стопе неактивног становништва за 10 процентних поенa

У наредном тексту урађена је анализа оствареног напретка у досадашњој реализацији стратешког плана и то за сваки од наведених индикатора успјеха појединачно.