Пројекти

Извјештај о постојећим начинима утврђивања плата посланика и делегата у парламентарним тијелима БиХ уз приједлог успостављања дугорочно одрживог модела

период 1. децембар 2009. – 31. мај 2010.
учесници Водећи апликант:
Центри цивилних иницијатива
Имплементатор: ГЕА – Центар за истраживања и студије
донатор  usaidАмеричка агенција за међународни развој

Општи циљ

Допринијети стварању система који ће осигурати одговорно и рационално трошење јавних средстава у Босни и Херцеговини.

Специфични циљеви

 • Произвести извјештај који ће садржавати: упоредни преглед тренутне висине плата посланика и делегата у БиХ са платама њихових колега у другим земљама, упоређујући их са одговарајућим индикаторима развијености као што су просјечна плата у приватном сектору, просјечна плата у јавном сектору и бруто домаћи производ по глави становника;
 • свеоубухватан преглед модела утврђивања плата посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ, Парламенту Федерације БиХ и Народној скупштини Републике Српске; анализу пракси и модела утврђивања плата парламентарних преставника у развијеним европским демократијама.
 • На бази анализе изнад, у форми приједлога израдити системско рјешење за утврђивање плата посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ, Парламенту Федерације БиХ и Народној скупштини Републике Српске које би осигурало постојање правичности и рационалности у овој области.
 • Информисати јавност о резултатима пројекта. Дисеминација налаза ће бити формулисана кроз упознавање релевантних доносилаца одлука на ова три нивоа.

Циљне групе

 • доносиоци одлука на нивоу ентитета и на државном нивоу (Предсједници Скупштина, чланови законодавних одбора, чланови административних комисија),
 • новинари и стручна јавност
 • сектор цивилног друштва

Остварени резултати

 • урађена анализа преко 20 постојећих модела утврђивања плата члановима парламената у ЕУ и земљама Балкана и поређење са моделима у Републици Српској и Федерацији БиХ, као и са моделом на нивоу Парламентарне скупштине БиХ;
 • предложен нови модел утврђивања плата којим би се уклонили негативни аспекти постојећег модела и којим би се повећала транспарентност и ефикасност цијелог процеса;
 • проведено јавно заговарање новог модела у медијима и заговарање у скупштинама на нивоу ентитета и на државном нивоу;
 • одржане 3 презентације предложеног модела утврђивања посланичких плата за овлаштена тијела у оквиру ентитетских парламената и Парламентарне скупштине БиХ.

Дефинисане су сљедеће препоруке које су, између осталог, базиране и на добрим праксама парламената европских земаља:

 • Плате и накнаде посланика и делегата законски регулисати укључивањем овог питања у законе који регулишу плате у институцијама власти ентитета и БиХ
 • Утврдити висину плата посланика и делагата у износу не већем од три просјечне плате у ентитету/земљи
 • Укинути сурогате плате – мјесечни паушал (ПСБиХ и ПФБиХ) и накнаде за рад у комисијама и одборима
 • Укинути увећања плата за предсједнике и замјенике клубова
 • Изједначити висину примања за све посланике и делегате без обзира на њихов радно-правни статус
 • Увести финансијски пенал за неоправдано изостајање са сједница парламената или радних тијела
 • На званичним интернет презентацијама парламената поставити све релевантне информације које се тичу примања посланика и делегата.