Публикације

Како до бољег извјештавања о раду завода за запошљавање у БиХ?

08.08.2011.
Download

Упркос томе што је питање огромне незапослености у Босни и Херцеговини константно на врху листе приоритета, број од преко пола милиона незапослених на евиденцијама служби за запошљавање свједочи о томе да је до сада урађено веома мало на рјешавању овог проблема. У том контексту намеће се питање улоге и одговорности јавних служби за запошљавање, као кључних институционалних актера на тржишту рада које је у бројним извјештајима окарактерисано као нефункционално и недовољно флексибилно.
Према резултатима проведеног истраживања о могућностима за мјерење успјешности дјеловања завода за запошљавање у БиХ, а на основу њихових званичних извјештаја о раду, може се рећи да посматрани извјештаји не садрже довољно података о непосредним резултатима активности, прије свега у обављању услуга информисања и посредовања при запошљавању, што је само одраз недовољно активног приступа у односу са корисницима, било да се ради о незапосленим лицима или о послодавцима.

Извјештаји су урађени тако да доминантно описују општа кретања на тржишту рада, евиденцију и број незапослених особа а веома мало говоре о успјеху завода да пружи подршку и помоћ незапосленим лицима да пронађу посао, што је такође њихова законска и статутарна обавеза.

У том смислу је постојање основних параметара и елемената узрочно-посљедичне везе између улаза, резултата и ефеката дјеловања завода за запошљавање на тржишту рада, од изузетне важности, због чега је основни модел мјерења успјешности, уз одговарајуће механизме праћења и извјештавања, потребно што прије увести у јавне службе за запошљавање у БиХ.

Позитивна европска искуства свакако би могла послужити као добра смјерница за модернизацију домаћих институција тржишта рада. Штавише, унутар Заједничког меморандума о приоритетима политика запошљавања, ЕУ помаже земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима у провођењу реформи на тржишту рада. То међутим захтијева од земаља да идентификују специфичне изазове и развију стратешки приступ за провођење политика запошљавања које су у складу са политикама и праксама Европске уније.