Какав став кандидати за градоначелника имају према новој буџетској политици Града Бањалука?

ГЕА је током јула и августа мјесеца спровела предизборне консултације са кандидатима за градоначелника на тему будуће буџетске политике Града Бањалука.Ове консултације су имале за циљ отворити дијалог о неопходним промјенама буџетске политике Града у наредном периоду и усмјерити кампању кандидата на реалне проблеме у функционисању градске администрације. Имајући у виду чињеницу да буџет представља огледало јавних политика и директан одговор на потребе грађана за јавним услугама, сматрали смо да је почетак предизборне кампање прави период за иницирање расправе на ову тему. Поред тога, припрема и усвајање буџета за 2017. годину један је од првих послова будуће градске администрације с новим градоначелником на челу. Због тога је ГЕА свим кандидатима понудила да својим потписом подрже иницијативу за нову буџетску политику која почива на три основна елемента:

  1. Обезбиједити потпуну транспарентност Градске управе и буџетског процеса. То подразумијева објављивање података о броју запослених у Градској управи и свим буџетским корисницима, објављивање наративних образложења буџета Града и извјештаја о извршењу буџета Града, увођење праксе израде „буџета за грађане“ као пратећег документа буџетског процеса који би био једноставан и разумљив за грађане, прелазак на систем програмског буџетирања који обезбјеђује успостављање директне везе између сваке буџетске ставке и утврђених резултата
  2. Подстаћи укљученост грађана Бањалуке у процес планирања буџета тако што ће се дефинисати и усвојити јасни критеријуми на основу којих се утврђује програм јавних расправа (укључујући број мјесних заједница и њихов избор) и оцјењује њихова успјешност, сваке године урадити евалуацију успјешности проведеног програма јавних расправа и ту евалуацију учинити јавно доступном, увести круг „раних“ јавних расправа које би се проводиле прије утврђивања нацрта буџета, приликом провођења јавних расправа о буџету у мјесним заједницама презентовати износе планираних улагања и пројекте који се планирају реализовати по свакој мјесној заједници у току буџетске године, у свакој мјесној заједници на територији Града осигурати грађанима доступност релевантних буџетских докумената.
  3. Редефинисати расходовну структуру буџета у складу са развојним потребама града Бањалуке. У наредном четверогодишњем периоду свести учешће издатака за лична примања у укупним издацима буџета Града на ниво из 2007. године (или ниже) и ускладити број запослених у Градској управи и буџетским корисницима Града са међународним стандардима у тој области, а тако ослобођена средства искористити за повећање издатака за инвестиције.

 О неадекватној буџетској структури и буџетској политици Града је ГЕА писала у више наврата а нашу посљедњу објаву „Усвојен буџет Града Бањалука за 2016. годину – стари проблеми остају“ можете пронаћи овдје.

Како су кандидати реаговали? (азбучни редослијед кандидата на бази имена)

–          Г. Драган Чавић је на одржаном састанку усмено подржао иницијативу. Његов изборни штаб је доставио допис у којем је наведено да ће списак приједлога бити имплементиран у њиховом програму.

–          Г. Душко Тадић је примио позив са текстом иницијативе. У усменом или писменом облику није подржао иницијативу.

–          Г. Игор Радојичић је на одржаном састанку усмено подржао иницијативу. У писменом облику није подржао иницијативу.

–          Г. Стојан Жупљанин је кроз телефонски разговор подржао иницијативу. Доставио је потписан текст иницијативе.