Публикације

Извјештај о тренутној пракси утврђивања плата посланика и делегата у парламентарним тијелима БиХ са приједлогом за успостављање дугорочно одрживог модела

03.03.2010.
Download

Извјештај о тренутној пракси утврђивања плата посланика и делегата у парламентарним тијелима БиХ са приједлогом за успостављање дугорочно одрживог модела представља студију која има за циљ допринијети стварању система који ће осигурати одговорно и рационално трошење јавних средстава у Босни и Херцеговини.

Извјештај је адресирао слабости постојећих модела утврђивања плата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, Парламенту Федерације Босне и Херцеговине, Народној скупштини Републике Српске и понудио конкретне препоруке за достизање бољих и дугорочно одрживих рјешења.

Уочени недостаци актуелних модела за утврђивање плата у сва три посматрана парламента указују на потребу хитне реформе постојећих начина одређивања плата домаћих парламентараца, у циљу добијања ефикаснијег, фискално одговорног и дугорочно одрживог система.

У складу с тим, дефинисане су сљедеће препоруке које су, између осталог, базиране и на добрим праксама парламената европских земаља:

  • Плате и накнаде посланика и делегата законски регулисати укључивањем овог питања у законе који регулишу плате у институцијама власти ентитета и БиХ
  • Утврдити висину плата посланика и делагата у износу не већем од три просјечне плате у ентитету/земљи
  • Укинути сурогате плате – мјесечни паушал (ПСБиХ и ПФБиХ) и накнаде за рад у комисијама и одборима
  • Укинути увећања плата за предсједнике и замјенике клубова
  • Изједначити висину примања за све посланике и делегате без обзира на њихов радно-правни статус
  • Увести финансијски пенал за неоправдано изостајање са сједница парламената или радних тијела
  • На званичним интернет презентацијама парламената поставити све релевантне информације које се тичу примања посланика и делегата.