БИЋЕ БОЉЕ, НЕКО ВИЧЕ…

Анализа оствареног напретка у реализацији Стратегије запошљавања РС 2011-2015. година.
Стратегија запошљавања Републике Српске 2011-2015. година, представља први средњорочни плански и стратешки документ којим се утврђују основе за развој и подстицање запошљавања у Републици Српској. Сликовито речено, Народна скупштина Републике Српске је на сједници одржаној 24. марта 2011. године дала зелено свјетло Влади РС да примијени „терапију“ прописану стартешким планом како би дјеловала на огромну незапосленост као горући друштвено-економски проблем. Имајући у виду да је више од двије и по године прошло од почетка реализације најважнијег стратешког документа за тржиште рада у Републици Српској, Центар за истраживања и студије – ГЕА, као тхинк танк организација која се бави јавним политикама у области рада и запошљавања, урадила је кратку анализу оствареног напретка у достизању стратешких циљева.

Резултати анализе (презентовани у форми Инфографика) јасно показују да досадашњи ток реализације Стратегије запошљавања 2011 – 2015. година није дао жељене резултате. Напротив, стање на тржишту рада гледано кроз призму дјеловања на три најважнија фактора (број запослених, број незапослених и проценат неактивних) је горе него 2009. и 2010. године када је припреман овај стратешки план. Разлози због којих је то тако су вишеструки обзиром на комплексност самог тржишта рада и стога одговорност за лоше резултате није могуће, нити треба, приписати само једној институцији.

Међутим, затварање очију пред оваквим стањем и игнорисање чињеница које говоре о озбиљности највећег друштвено-економског проблема у Републици Српској није исправан приступ. У том смислу треба посебно напоменути да је Влада Републике Српске у другој половини ове године припремила Информацију о реализацији Стратегије запошљавања Републике Српске 2011-2015 за период 2011. – 2012. година која се нашла пред посланицима Народне скупштине РС на 29. редовној сједници. Разматрана као 36. од 37 тачака дневног реда, информација о најважнијем стратешком документу за тржиште рада у РС-у није изазвала значајнији интерес посланика али ни јавности. Са гласовима 49 народних посланика (нико није гласао ”против”, 17 их је било ”уздржано”) усвојен је закључак којим посланици у НСРС дају сагласност на поменуту информацију и прихватају ставове којима се, између осталог, каже: „Анализирајући свеукупну економску ситуацију у Републици Српској и њеном окружењу, од којег у много чему зависи наша економија, те предузете мјере и активности Владе Републике Српске и других актера на тржишту рада у циљу провођења Стретегије запошљавања Републике Српске, може се констатовати да и упркос изузетно снажним утицајима глобалне економске кризе и рецесионих кретања „у Републици Српској није дошло до драматичног погоршања ситуације у области запошљавања“!?. Информацијом се даље закључује да: „имајући у виду услове под којима је реализована Стратегија запошљавања и чињеницу да се ради о информацији за период краћи од двије године (јуни 2011. – децембар 2012. година), сматрамо да нема потребе вршити ревидирање појединих стратешких циљева, већ наставити са њиховом реализацијом и у наредном периоду, кроз провођење акционих планова запошљавања и других активности на тржишту рада“!?.

Због свега што је претходно наведено сматрамо да је скретање пажње са унутрашњих слабости и тражење изговора искључиво у екстерним утицајима и глобалној економској кризи апсолутно неприхватљиво, поготово имајући на уму да значајнијих успјеха у рјешавању проблема незапослености није било ни у вријеме много повољнијих економских околности када је реална стопа раста БДП-а у РС била већа од 6% годишње (примјера ради период од 2006.-2008. године). Овакав однос најважнијих доносиоца одлука на тржишту рада потребно је што прије промијенити и у том смислу непходно је:

Информацију о реализацији Стратегије запошљавања у РС употпунити конкретним подацима о степену остварења дефинисаних стратешких циљева а на основу раније утврђених индикатора успјеха и то представити у форми извјештаја а не информације. Извјештај о досадашњој реализацији Стратегије запошљавања у РС учинити доступним јавности како би се покренуо шири процес консултација и стручна расправа о будућим правцима дјеловања;
Иако је за потребе израде стратешког документа и дефинисања стратешких циљева током 2010. године извршена детаљна и дубинска анализа тржишта рада, које је већ тада било снажно погођено ефектима рецесије, у овом тренутку је потпуно извјесно да скоро ниједан од жељених циљева неће бити остварен. Да ли је то због тога што су предложени циљеви постављени сувише амбициозно или због тога што су у међувремену подузете мјере биле неадекватне, треба пажљиво истражити. У сваком случају Стратегију запошљавања је потребно ревидирати јер у супротном сврха њеног постојања и сам садржај документа постају безвриједни;
Информацију о реализацији Стратегије запошљавања у РС, овај пут у форми извјештаја, поново ставити на дневни ред засједња НСРС како би народни посланици имали јаснију и потпунију слику о кретањима на тржишту рада, те на бази тога донијели одлуку о будућим корацима на реализацији Стратегије запошљавања.